Tim Rodermans

Tim Rodermans geboren in 1978. Opgegroeid in Amsterdam en in zijn jeugd altijd met graffiti bezig. Vanaf de eerste kennismaking met de spuitbus is het liefde op het eerste gezicht. Met veel plezier en passie verloopt de transformatie van kwajongen tot professionele kunstenaar. Op avontuur met verf en elke keer weer nieuwe uitdagingen aangaand.

De combinatie van realistisch werk met abstracte delen is altijd aanwezig geweest. Het verder ontwikkelen in combinatie met natuur elementen zorgt voor een wisselende en dynamische kunstwerken. De interesse in de natuur komt duidelijk naar voren in zijn werk. De gelaagdheid met transparante delen zorgt voor een wisselend kleurgebruik en draagt bij aan de rustige uitstraling van het werk.

 

TIM RODERMANS

IN ACTIE

In mijn kunst ben ik voortdurend op zoek naar de perfecte harmonie tussen abstracte en realistisch uitgewerkte elementen. Mijn creatieve reis draait om het verkennen en benutten van de krachtige synergie die ontstaat wanneer deze twee schijnbaar tegenstrijdige werelden samenkomen. Door middel van een zorgvuldig uitgedachte combinatie van abstractie en realisme, creëer ik kunstwerken die zowel visueel boeiend als emotioneel diepgaand zijn.

Een centraal kenmerk van mijn kunst is het gebruik van een breed scala aan kleurencombinaties. Ik ben gefascineerd door de manier waarop kleuren emoties kunnen overbrengen en de zintuigen kunnen prikkelen. Mijn palet varieert van gedurfde en levendige tinten tot subtiele en zachtere nuances, afhankelijk van het thema en de boodschap van elk kunstwerk. Deze diversiteit aan kleuren geeft mijn werk een rijke en veelzijdige esthetiek.

Natuurelementen spelen een cruciale rol in mijn kunst. Ik ben geïnspireerd door de schoonheid en complexiteit van de natuurlijke wereld om ons heen. Bomen, bloemen, water, lucht en andere natuurlijke elementen dienen als zowel symbolische als visuele motieven in mijn werk. Ze vertegenwoordigen vaak groei, transformatie en de verbondenheid tussen mens en natuur.

Een opvallend aspect van mijn creatieve proces is het gebruik van vele lagen over elkaar. Deze gelaagdheid dient verschillende doelen in mijn kunst. Ten eerste voegt het diepte en textuur toe aan het werk, waardoor het visueel interessanter wordt. Ten tweede maakt het gebruik van lagen het mogelijk om een gevoel van tijd en evolutie vast te leggen, wat vaak resonant is met de natuurlijke wereld. Het maakt mijn kunst levendig en dynamisch, en nodigt de kijker uit om dieper in het werk te duiken en de verschillende aspecten ervan te verkennen.

Een belangrijk technisch aspect van mijn werk is de transparantie die ik creëer. Door de verschillende lagen semi-transparante verf over elkaar aan te brengen, ontstaat er een gevoel van diepte en gelaagdheid. Dit zorgt ervoor dat mijn kunstwerken een zekere mysterie en diepgang hebben, waardoor ze de kijker uitnodigen om te blijven kijken en steeds nieuwe details en betekenissen te ontdekken.

Mijn kunst is niet alleen een visuele ervaring, maar ook een emotionele reis. De abstracte elementen dagen de kijker uit om hun verbeelding te gebruiken en persoonlijke interpretaties te ontwikkelen, terwijl de realistische elementen een herkenbaar anker bieden. Dit samenspel tussen abstractie en realisme opent de deur naar verschillende niveaus van begrip en betrokkenheid bij mijn werk.

In my art, I am constantly in search of the perfect harmony between abstract and realistically detailed elements. My creative journey revolves around exploring and harnessing the powerful synergy that arises when these two seemingly contradictory worlds come together. Through a carefully thought-out combination of abstraction and realism, I create artworks that are both visually captivating and emotionally profound.

A central feature of my art is the use of a wide range of color combinations. I am fascinated by how colors can convey emotions and stimulate the senses. My palette ranges from bold and vibrant hues to subtle and softer shades, depending on the theme and message of each artwork. This diversity of colors lends my work a rich and versatile aesthetic.

Natural elements play a crucial role in my art. I draw inspiration from the beauty and complexity of the natural world around us. Trees, flowers, water, air, and other natural elements serve as both symbolic and visual motifs in my work. They often represent growth, transformation, and the connection between humans and nature.

A distinctive aspect of my creative process is the use of multiple layers. This layering serves various purposes in my art. Firstly, it adds depth and texture to the work, making it visually more intriguing. Secondly, the use of layers allows me to capture a sense of time and evolution, which often resonates with the natural world. It makes my art dynamic and vibrant, inviting the viewer to delve deeper into the work and explore its various facets.

An important technical aspect of my work is the transparency I create. By applying different layers of semi-transparent paint on top of each other, a sense of depth and complexity is achieved. This ensures that my artworks have a certain mystery and depth, inviting the viewer to keep looking and discover new details and meanings.

My art is not just a visual experience but also an emotional journey. The abstract elements challenge the viewer to use their imagination and develop personal interpretations, while the realistic elements provide a recognizable anchor. This interplay between abstraction and realism opens the door to different levels of understanding and engagement with my work.

In essence, my art is a quest for balance between the chaotic complexity of life and the familiar order of nature. It is an invitation to the viewer to reflect, explore, and appreciate the rich and diverse world that I aim to share through my artworks. With my use of color, natural elements, layering, and transparency, I strive to create art that is not only aesthetically stimulating but also has a profound emotional and intellectual impact.

Meer weten? Neem nu contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

About

Tim Rodermans en sinds mijn jeugd bezig met graffiti en kunst. Eerst als kwajongen en daarna als professioneel kunstenaar. Met veel plezier gebruik ik spuitbussen, kwasten en rollers om mijn creativiteit te uiten Ik heb een enorme ‘drive’ om nieuwe dingen te ontdekken en mijzelf te verbeteren. Graffiti is een belangrijk onderdeel van mijn leven en dat zal altijd zo blijven. De grootte van de projecten is blijven groeien waardoor mijn ervaring met grote projecten en oppervlaktes enorm is toegenomen. Ik voel mij bevoorrecht met alle opdrachten en mogelijkheden. 

MEER OVER MIJ
Begrepen
Deze website gebruikt cookies voor de performance & statistieken. Meer weten